Gebruiksvoorwaarden

Hier vind je onze ‘kleine lettertjes’. Voordat je een Drillster-account registreert en activeert moet je de gebruiksvoorwaarden lezen en ermee instemmen. Hieronder staan ze uitgeschreven.

Gebruiksvoorwaarden Drillster BV

1. Aanvaarding

Door het gebruik van of bezoek aan de Drillster website of één van de andere diensten die worden aangeboden door of via de Drillster website (hierna te noemen “de Dienst”) geeft u aan in te stemmen met:

 1. Deze algemene voorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”)
 2. Drillster’s Privacybeleid.

Gezamenlijk bekend als de “Algemene Voorwaarden” van de overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden wordt u verzocht de dienst niet te gebruiken.

De voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de dienst, inclusief gebruikers die materiaal maken of toevoegen aan de dienst. Onder “materiaal” wordt verstaan: tekst, software, scripts, grafische elementen, foto’s, geluiden, muziek, videobeelden, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen welke te zien zijn op, toegankelijk zijn via of toegevoegd zijn aan de dienst.

U bevestigt dat u 18 jaar of ouder bent, meerderjarig of de wettelijke toestemming hebt van een ouder of voogd, en in staat bent om deze overeenkomst aan te gaan en zich kunt houden aan deze voorwaarden, in het bijzonder deze gebruiksvoorwaarden. In ieder geval bevestigt u dat ouder bent dan 13 jaar, daar de dienst niet is bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Als je jonger bent dan 13 jaar word je verzocht de dienst niet te gebruiken. Voor kinderen onder de 13 jaar zijn er vele andere opties. Overleg met je ouders over welke sites geschikt voor je zijn.

2. Wijziging aan deze overeenkomst

Het is Drillster toegestaan om deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen of te veranderen, en gebruikers zijn gebonden aan deze eventuele wijzigingen of veranderingen. Hoewel we zullen proberen om gebruikers op de hoogte te stellen van belangrijke veranderingen aan deze gebruiksvoorwaarden, raden we aan deze om je met enige regelmaat op de hoogte te stellen van de meest recente versie op: dev.deherenvan.nl/drillster.com/info/tos. Als je niet akkoord gaat met de (gewijzigde) overeenkomst of deze niet naleeft is het niet toegestaan de dienst te gebruiken. Als u de dienst blijft gebruiken na de datum van laatste wijziging wordt u geacht de nieuwe gebruiksvoorwaarden te hebben geaccepteerd. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Drillster zullen de gebruiksvoorwaarden prevaleren. Niets in deze overeenkomst kan worden opgevat als het verlenen van rechten of baten aan derde partijen.

3. Omschrijving van de Dienst

Drillster is een leerhulpmiddel dat wordt aangeboden via het internet door Drillster BV (“de Dienst”). Drillster biedt gratis en betaalde accounts. Drillster behoudt het recht voor om de kostprijs van betaalde accounts op elk moment te wijzigen, met kennisgeving één maand vooraf. Als u de dienst blijft gebruiken gaat u automatisch akkoord met de gewijzigde betalingsovereenkomst. Drillster zal noodzakelijk onderhoud en reparatie uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dienst volledig beschikbaar blijft. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de dienst wordt aangeboden zoals deze op dit moment te zien is en met de beschikbaarheid zoals deze door Drillster wordt vastgesteld. De dienst mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld en ontworpen, en volgens deze gebruiksvoorwaarden. Drillster wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af op het gebied van beschikbaarheid, uitvoering en betrouwbaarheid van de dienst. Drillster behoudt ook het recht om de dienst, met of zonder aankondiging, te wijzigen, opschorten of beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid.

Indien u gebruik wilt maken van één van Drillster’s Service Levels, dan moet u (I) een abonnement nemen op een betaald account en (II) akkoord gaan met een aparte “Gebruiksovereenkomst Drillster”. De gebruiksvoorwaarden gelden dan nog steeds. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden (gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en programmabeleid) en de gebruiksovereenkomst zal deze laatste prevaleren.

4. Drillster-accounts

De dienst wordt aan u ter beschikking gesteld alleen voor persoonlijk gebruik. U bent verplicht courante en correcte identificatie- en contactgegevens opgeven die nodig zijn tijdens het registratieproces of bij het verdere gebruik van de dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van het wachtwoord van de Dienst, en het veilig gebruik van het account, en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. Indien er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw account, of er inbreuk wordt gemaakt op de veiligheid van uw account, dient u Drillster hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Hoewel Drillster geen verantwoordelijkheid aan u heeft voor verliezen ontstaan door ongeoorloofd gebruik van uw account, kunt u wel verantwoordelijk gehouden worden voor verliezen welke door Drillster of anderen worden geleden wegens zulk ongeoorloofd gebruik. Drillster houd het recht voor om, zonder opgaaf van reden, de dienst aan iemand te weigeren.

Drillster behoudt zich het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen na een periode van inactiviteit. Het niet gebruiken van de dienst voor een periode van twee jaar wordt gezien als een “periode van inactiviteit”. Drillster zal gebruikers altijd vooraf waarschuwen indien een account om deze reden wordt opgeschort of beëindigd. Na beëindiging is het Drillster toegestaan om de naam van het account over te dragen aan een andere gebruiker zonder kennisgeving aan u. Zie het programmabeleid voor meer informatie over het beëindigen van accounts.

5. Correct gebruik

U stemt ermee in dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen uitingen en mogelijke consequenties daarvan. Uw gebruik van de dienst is onderhevig aan de aanvaarding van en de naleving van deze overeenkomst, inclusief het programmabeleid en het privacybeleid (“de voorwaarden”). U gaat ermee akkoord dat u de Dienst zal gebruiken in overeenstemming met alle plaatselijke, provinciale, nationale en internationale wetten, afspraken en regels, met inbegrip van alle wetten die betrekking hebben op het versturen van technische gegevens welke worden geëxporteerd uit het land van vestiging.

U zult niet, en zal ook een derde partij niet toestaan of aanmoedigen om:

 1. gebruik maken van de Dienst voor het uploaden, verzenden of anderszins te verspreiden enige inhoud die onwettig, lasterlijk, seksistisch, beledigend, frauduleus, obsceen, virussen bevat of anderszins verwerpelijk is als redelijkerwijs bepaald door Drillster;
 2. uploaden, verzenden of anderszins verspreiden van materiaal dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van andere partijen of andere eigendomsrechten, contractuele of fiduciaire rechten of verplichtingen, tenzij er expliciete toestemming is verleend door de rechtmatige eigenaar van het materiaal, of tenzij u anderszins wettelijk gerechtigd bent om materiaal op de website te plaatsen en Drillster de licentie te verlenen zoals beschreven in artikel 6;
 3. indienden of uploaden van materiaal naar de website waarvan het in het land waarin u woont niet is toegestaan om het te bezitten, of materiaal dat Drillster niet mag bezitten;
 4. omzeilen, onklaar maken of het anderszins belemmeren van de veiligheidsvoorzieningen van de dienst of voorzieningen tegen het kopiëren van materiaal of het limiteren van het gebruik van de dienst of het aanwezige materiaal;
 5. gebruik van geautomatiseerde systemen, waaronder “Robots”, “Spiders” of “Offline Readers”, op een zodanige manier dat er gedurende een bepaalde tijd meer berichten naar de dienst worden gestuurd dan een mens met een conventionele webbrowser redelijkerwijs zou kunnen produceren gedurende dezelfde tijd. Niettegenstaande het voorgaande, verleent Drillster de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materiaal te kopiëren van de site voor het enige doel van en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het creëren van publiek beschikbare doorzoekbare index van de materialen, maar geen caches of archieven van dergelijke materialen. Drillster behoudt het recht om deze uitzondering algemeen of in specifieke gevallen in te trekken. U stemt ermee in geen informatie bij de dienst of de daaraan gekoppelde communicatie-systemen te verzamelen waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd, inclusief account-namen. Ook mogen er geen gegevens van de dienst worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan gebruikers en hun materialen te werven voor commerciële doeleinden;
 6. anderen weerhouden van het gebruik van de dienst;
 7. gebruik van de dienst voor frauduleuze of ongepaste doeleinden;
 8. aanpassen of wijzigen van de dienst of enig onderdeel van de dienst;
 9. handelen in strijd met het programmabeleid, dat van tijd tot tijd kan worden aangepast.

Overtreding van één van de clausules A, B of C zal door Drillster naar eigen goeddunken worden bepaald en kan leiden tot verwijdering van of het blokkeren van de toegang tot het materiaal. Overtreding van een van de clausules A t/m I kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst of opschorting/beëindiging van uw account en zou kunnen leiden tot boetes, straffen en/of andere juridische consequenties.

Drillster behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om het gebruik van de dienst te onderzoeken teneinde vast te stellen of er in strijd is gehandeld met de gebruiksvoorwaarden, of om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, regelgeving, wettelijke procedure of verzoek van een overheid. Als er een inbreuk op deze clausule over het correct gebruik wordt ontdekt, dan wordt u verzocht dit te melden aan Drillster door een e-mail te sturen aan abuse@drillster.com.

De bovengenoemde lijst van clausules is niet uitputtend. Drillster kan de dienst te allen tijde beëindigen, deze overeenkomst beëindigen, of uw account opschorten of beëindigen in het geval het van oordeel is dat de voorwaarden van deze overeenkomst worden geschonden of als het wordt gedwongen om dit te doen door wettelijke of regelgevende instanties.

6. Uw gedrag omtrent materiaal (drills)

Als bezitter van een Drillster-account is het mogelijk om materiaal aan de dienst toe te voegen. Drillster garandeert de vertrouwelijkheid van dit materiaal, tenzij je expliciet aangeeft dat het gedeeld mag worden met andere gebruikers of je het beschikbaar stelt voor algemeen gebruik.

Je bent zelf als enige verantwoordelijk voor je eigen materiaal en voor de consequenties van het indienen en publiceren ervan. Je bevestigt dat je (I) de benodigde licenties, rechten en toestemming hebt om het materiaal te kunnen publiceren; en (II) Drillster machtigt alle patenten, merkrechten, bedrijfsgeheimen, auteursrecht of andere voorbehouden rechten te kunnen toepassen op het materiaal teneinde het materiaal te kunnen publiceren op de dienst onder deze gebruiksvoorwaarden.

Verder ga je ermee akkoord dat het materiaal dat je toevoegt aan de dienst geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derde partijen bevat, of zou kunnen vallen onder het auteursrecht van derde partijen, tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt van de wettelijke eigenaar van het materiaal of dat je anderszins wettelijk gemachtigd bent dit materiaal te publiceren en daarmee alle hierin verleende rechten van de licentie aan Drillster toekent. Je garandeert tevens dat het materiaal geen haat zaait of daartoe aanzet (waaronder: racisme, discriminatie, beledigingen), niet lasterlijk of smadelijk is, en niet ingaat tegen privacyrechten, rechten van minderjarigen of eerlijke handelspraktijken.

Drillster geen enkel materiaal, mening, aanbeveling of advies dat is toegevoegd aan de dienst door of namens gebruikers. Drillster wijst alle aansprakelijkheid welke samenhangt met dit materiaal. Drillster staat het niet toe dat er inbreuk gemaakt wordt op het rechten op het intellectuele eigendom van de dienst, en Drillster zal na kennisgeving al het materiaal verwijderen dat inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een ander. Drillster behoudt zich het recht voor om materiaal zonder kennisgeving te verwijderen.

Voor de duidelijkheid: je behoudt alle eigendomsrechten op je eigen materiaal. Maar door materiaal te publiceren verleen je aan Drillster een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik, reproductie, distributie, het maken van afgeleide werken, weergave en uitvoering van het materiaal voor de Drillster-dienst (en zijn opvolgers en filialen), waaronder zonder beperking het bevorderen van de dienst (of een deel daarvan) of afgeleide werken in wat voor media-formaat of media-kanaal dan ook.

Verder moet je om materiaal te kunnen publiceren op het platform één van de zes Creative Commons licenties kiezen (van de meest meegaande licentie tot de meest restrictieve):

 1. Naamsvermelding (cc by) Deze licentie laat anderen distribueren, kopiëren, aanpassen en verder ontwikkelen uw werk, zelfs in de handel, zolang ze je crediteren voor de oorspronkelijke schepping.
 2. Attribution Share Alike (cc by-sa) Deze licentie laat anderen remix, tweaken, en voort te bouwen op uw werk, zelfs voor commerciële doeleinden, zolang ze u en licentie hun nieuwe creaties crediteren onder de identieke voorwaarden bevatten.
 3. Naamsvermelding geen derivaten (cc by-nd) Deze licentie staat voor herverdeling, commerciële en niet-commerciële, zolang het wordt doorgegeven onveranderd, en in zijn geheel, met krediet aan u.
 4. Naamsvermelding Niet-commercieel ​​ (cc by-nc) Deze licentie laat anderen remixen, tweaken, en op je werk niet-commercieel voort te bouwen, en hoewel hun nieuwe werken moeten ook erkennen dat u zijn en niet-commerciële, ze moeten hun afgeleide werken licentie onder dezelfde voorwaarden.
 5. Naamsvermelding Niet-commercieel-Gelijk delen (cc by-nc-sa) Deze licentie laat anderen remix, tweaken, en voort te bouwen op uw werk niet-commercieel, zolang ze u krediet-en licentie hun nieuwe creaties onder de identieke voorwaarden bevatten. Anderen kunnen downloaden en uw werk herverdelen net als de by-nc-nd-licentie, maar ze kunnen ook vertalen, remixen, produceren en nieuwe verhalen op basis van uw werk. Alle nieuwe werk gebaseerd op de jouwe zal uitvoeren dezelfde licentie, dus elke derivaten zullen ook niet-commerciële in de natuur.
 6. Naamsvermelding Niet-commercieel geen derivaten (cc by-nc-nd) Deze licentie is de meest restrictieve van onze zes belangrijkste licenties, waardoor herverdeling. Deze licentie wordt ook wel de “gratis reclame” licentie omdat het anderen toestaat om uw werken te downloaden en te delen met anderen, zolang ze noemen u en naar u terug linken, maar ze kunnen ze te veranderen op welke wijze of ze gebruiken commercieel.

Als standaard regel zal de “Attribution and Share Alike” licentie voor alle publicaties binnen de Drillster-dienst van kracht zijn. Zie voor meer informatie: www.creativecommons.org.

De bovenstaande licentie die door u is afgegeven voor materiaal dat is gepubliceerd op de Dienst zal binnen een zakelijk redelijke termijn worden beëindigd zodra u het materiaal van het Drillster-platform verwijdert. Echter, u begrijpt en accepteert dat Drillster een kopie van uw materiaal op de server kan behouden nadat het door u is verwijderd, maar dit materiaal niet zal weergeven, verspreiden of uitvoeren.

7. Kennisgeving en verwijdering

Drillster zal materiaal dat duidelijk onwettig is verwijderen. Als u daarnaast van mening bent dat er materiaal wordt aangeboden dat inbreuk maakt op uw intellectueel eigendomsrecht, of als u van mening bent dat het om onwettig materiaal gaat zoals haatzaaiend materiaal (waaronder racistisch, discriminerend of beledigend materiaal), of smadelijke tekst of tekst die de rechten schendt van minderjarigen of ingaat tegen privacyrechten of eerlijke handelspraktijken, dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen aan abuse@drillster.com.

Om actie te kunnen ondenemen moet een melding de volgende elementen bevatten:

 • Uw persoonlijke gegevens: informatie die redelijkerwijs voldoende is voor Drillster om met u in contact te komen, zoals een adres, telefoonnummer, en indien beschikbaar, een e-mailadres.
 • Identificatie van al het materiaal waarvan wordt beweerd dat deze onrechtmatig en/of inbreukmakend is en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld en informatie die redelijkerwijs voldoende is om het materiaal te lokaliseren (zoals een URL).
 • Een beschrijving van de redenen waarom u van mening bent dat het materiaal onrechtmatig is en/of inbreuk maakt of waarom het aangewezen materiaal in strijd is met Drillster’s programmabeleid. Indien het verwijderen of blokkeren van toegang zeer urgent is, moet de beschrijving ook een motivatie bevatten waarom het materiaal onmiddellijk zou moeten worden verwijderd.
 • Een motivatie waarom Drillster de meest aangewezen instantie is om actie te ondernemen.
 • Een verklaring dat de informatie in het bericht juist en betrouwbaar is.

Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving zal Drillster het genoemde materiaal onmiddellijk bekijken en eventueel besluiten het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren (hierin zal Drillster snel optreden). Indien Drillster van mening is dat het materiaal niet duidelijk onwettig of illegaal is, zullen we een motivatie terugsturen waarom we van mening zijn dat het materiaal niet verwijderd hoeft te worden. Als een onmiskenbare beslissing over de rechtmatigheid van het materiaal niet kan worden gemaakt, zal Drillster uw contactgegevens doorsturen aan de eigenaar van het materiaal zodat er hopelijk een wederzijds voordelige oplossing kan worden gevonden.

U accepteert en garandeert dat u Drillster niet aansprakelijk stelt voor de handelingen die worden gedaan als gevolg van de ontvangst van een kennisgeving.

Zie voor meer informatie de Nederlandse Gedragscode Notice and Takedown (“Gedragscode Notice and Takedown ”) op http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2008/10/09/gedragscode-notice-and-take-down/ntd-gedragscode-opmaak.pdf.

8. Accountbeëindiging

U kunt op elk moment en met of zonder opgaaf van reden uw gebruik van de Dienst beëindigen en/of deze Overeenkomst opzeggen door dit aan Drillster kenbaar te maken, echter met dien verstande dat een beëindigd account voor maximaal vijf werkdagen kan blijven bestaan, voordat een dergelijke opzegging van kracht wordt.

Drillster kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, dergelijke inhoud opschorten en/of uw account beëindigen voor het indienen van materiaal in strijd met de Algemene Voorwaarden of indien Drillster wordt gedwongen om dit te doen door wettelijke of regelgevende instanties. In geval van beëindiging wordt uw account uitgeschakeld en u kunt geen toegang tot uw account of eventuele bestanden of andere inhoud in uw account, hoewel data hiervan zou kunnen blijven bestaan in ons systeem.

Behalve zoals hierboven uiteengezet, of tenzij Drillster al eerder uw gebruik van de Dienst heeft geannuleerd of beëindigd (in welk geval de daaropvolgende kennisgeving door Drillster niet is vereist), als Drillster voor u een geldig en actueel e-mailadres heeft, zal Drillster u via e-mail op de hoogte brengen van een dergelijke beëindiging of annulering, die onmiddellijk van kracht wordt op het tijdstip van Drillster’s levering van deze kennisgeving. De toepasselijke bepalingen van de Algemene Voorwaarden (inclusief de sectie met betrekking tot beperking van aansprakelijkheid) blijven van kracht na afloop of beëindiging. Als u bent geabonneerd op een premium account op Drillster, moet u een maand opzegtermijn respecteren.

9. Drillster’s rechten op intellectueel eigendom

U erkent dat Drillster BV alle rechten, titels en belangen in en op de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten, en dergelijke rechten worden beschermd door Europese en internationale intellectuele eigendomsrechten bezit. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat u niet zult kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen of afgeleide werken van de Dienst. U verklaart eveneens dat u geen robot, spin, ander geautomatiseerd middel, of handmatig proces zult gebruiken om te kopiëren of de inhoud van de Dienst. De intellectuele eigendomsrechten van Drillster omvatten, zonder beperking, het recht om (i) de Dienst ontwikkeld en geleverd door Drillster en (ii) alle software in verband met de Dienst. Deze rechten omvatten geen user generated of inhoud van derden gebruikt als onderdeel van Dienst, met inbegrip van de inhoud van communicatie die op de Dienst. Als een schending van deze clausule wordt gedetecteerd, worden de gebruikers gevraagd om onmiddellijk te melden aan Drillster door het sturen van een e-mail naar abuse@drillster.com. Waar nodig, Drillster zal de schending te melden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Elk gebruik van Drillster BV’s handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo’s, domeinnamen en andere onderscheidende productkenmerken (“Merkeigenschappen”) moet met uitdrukkelijke toestemming van Drillster.

10. Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving gaat u ermee akkoord om Drillster BV, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden, en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en de toegang tot de Dienst, (II) uw schending van enige voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden en de meer algemene Voorwaarden; (III ) uw schending van de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig auteursrecht, eigendom of recht op privacy, of (iv) enige claim dat uw inhoud schade aan derden veroorzaakt. Deze verdediging en verplichting tot vrijwaring zal overleven deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van de Dienst.

11. Betalingen en terugbetalingen

In het geval u besluit een Drill te kopen, kunt u gebruik maken van de volgende betaalmethoden: PayPal, creditcard of automatische incasso opdracht.

Als u niet in staat bent geweest om de drill die u hebt gekocht volledig te downloaden, moet een e-mail worden verzonden naar support@drillster.com. Vervolgens zal Drillster de maker van het materiaal op de hoogte stellen van uw ontevredenheid en de maker kan dan met u overleggen over uw reden (en) van ontevredenheid. U accepteert en gaat ermee akkoord dat Drillster zal persoonlijke informatie, zoals de naam van uw account, uw naam en uw e-mailadres te geven aan de betreffende eigenaar van de inhoud. Na (wederzijds) overleg, kan de maker beslissen om al dan niet terug te betalen. Drillster kan zorg dragen voor de terugbetalig. Echter, Drillster heeft geen enkele invloed op dit besluit en kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de maker besluit niet terug te betalen. De vergoeding zal altijd plaatsvinden via de betaalmethode die is gebruikt voor de eerste betaling.

12. Kennisgeving en verwijdering

Drillster bewaart, verwerkt en onderhoudt account gegevens van gebruikers en het opgeslagen materiaal en andere gegevens die betrekking hebben op de gebruikersaccounts om de dienst te kunnen aanbieden. Drillster zal persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of met derden delen anders, behalve in beperkte omstandigheden, zoals wanneer we geloven dat we verplicht zijn om dit te doen door de wet. Wij behouden ons het recht voor om geaggregeerde, niet-persoonlijke gegevens delen met derden. Drillster bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Europese wet ( Algemene Verordening Persoonsgegevens ofwel “AVG” of “GDPR” ). Zie voor meer informatie ook Drillster’s privacybeleid.

13. Garantie Disclaimer

U begrijpt dat bij het gebruik van de dienst u zal worden blootgesteld aan materiaal uit verschillende bronnen, en dat Drillster niet verantwoordelijk is voor de juistheid, bruikbaarheid, veiligheid of de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud ervan. Voorts begrijpt en erkent u dat u kan worden blootgesteld aan materiaal dat onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is, en gaat u ermee akkoord afstand te doen van elke wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u om deze reden tegen Drillster zou kunnen gebruiken.

De Service wordt aangeboden en beheerd door de voorzieningen in Nederland. Drillster geeft geen verklaringen of garanties (I) dat de Dienst (volledig) aan uw verwachtingen van de Dienst voldoet; (II) over de beschikbaarheid van de Dienst, accuraatheid, veiligheid of betrouwbaarheid; (III) de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de inhoud; (IV) het herstel van (technische) storingen van de Dienst; (V) dat de Dienst geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties dan in Nederland.

14. Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet wijst Drillster, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, alle garanties met betrekking tot de dienst, expliciet of impliciet, af. Drillster geeft geen garanties of verklaringen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve schade of gevolgschade dan ook als gevolg van:

 1. fouten of onvolledigheden in materiaal;
 2. eventuele fouten of weglatingen in enig materiaal of voor enige vorm van verlies of schade als gevolg van uw gebruik van enig materiaal geplaatst, verzonden of anderszins ter beschikking gesteld via de Drillster diensten, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie, en al dan niet het bedrijf in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade;
 3. persoonlijk letsel en/of materiële schade van welke aard ook, als gevolg van de toegang tot en het gebruik van de Drillster Dienst;
 4. enige onderbreking of stopzetting van de communicatie naar of van onze diensten;
 5. bugs, virussen, of iets dergelijks, die aan of door onze diensten worden overgedragen door een derde partij.

U erkent uitdrukkelijk dat Drillster niet aansprakelijk is voor de inhoud en eventueel lasterlijk, beledigend of illegaal gedrag van een derde partij en dat het risico van letsel of schade als gevolg van het voorgaande volledig bij u ligt.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Drillster en Klant die mochten ontstaan en die niet kunnen worden opgelost in onderling overleg en binnen een redelijke termijn zullen uitsluitend door de bevoegde rechter te Amsterdam, in Nederland worden behandeld.

 

Laatste update: 4 april 2023